לאור קדושת לוי

יצא בהוצאת "פלדהיים" (תשע"ט)

ספר המבאר את הגיונותיו העמוקים של רבי לוי יצחק מברדיטשב על פרשת השבוע ועל המועדים ובתוך כך מבאר מושגי יסוד חיוניים בהגותה של חסידות. הדברים מבוארים תוך הבאת מניפת מקורות רחבה ובהם דברי הגר"א, "נפש החיים" , הרב חיים סולוביצי'ק , רבי צדוק הכהן מלובלין, ר' שלמה מרדומסק, "שפת אמת", וכיוצ"ב עומק הדברים אינו גורע מבהירות הרעינות המונגשים לציבור הרחב באופן מובן ושווה לכל נפש.