דיני קניין פרקי יסוד

הוצאת החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין (תשע"ז) 

         

ערבות בנקאית - מהדורה שנייה

הוצאת שואב בע"מ (תש"ע)

 

 

חברות ממשלתיות תחולת המשפט המנהלי

הוצאת בורסי בע"מ (תשנ"ה)

ריבית

הוצאת שואב בע"מ (תשנ"ח)

 

 

דיני הלוואות

בשיתוף עם פרופ' ברק מדינה, הוצאת בורסי (תש"ס)

 

התנית שירות בשירות על-ידי תאגיד בנקאי

הוצאת שואב בע"מ (תשס"א)

 

מיסוי מוסדות ללא כוונת רווח (מס הכנסה ומע"מ)

הוצאת "חושן למשפט" (תשנ"ב)